โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
            เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๗๓ พระภิกษุรอด  สมพงษ์  เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองฉิม และพระภิกษุทุ้ย  เย็นชัยภูมิได้เปิดสอนทำการสอนบุตรหลานอย่างไม่เป็นทางการขึ้นที่วัดบ้านหนองฉิม  โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก การเรียนการสอนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
           ปี  พ.ศ. ๒๔๗๔ ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น  โดยแต่งตั้งให้  นายตุ่น  ชนะชัย  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยอาศัยศาลา การเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนเช่นเดิม ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ นายจันทร์แดง  สิงห์จันทร์  คหบดีบ้านหนองฉิม พร้อมด้วยบุตรธิดาได้สร้างอาคารเรียนหนึ่งหลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงด้วยแผ่นไม้ จัดเป็นห้องเรียน จำนวน ๖ ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้างในขณะนั้น ๑,๓๕๖.๐๐  บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ปัจจุบันอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำการรื้อถอนแล้ว พร้อมทั้งมอบที่ดินให้เป็นสมบัติของโรงเรียน มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘  ไร่เศษ  ได้ทำพิธีมอบอาคารเรียนและที่ดินเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ โดย นายหา  บุญมาไชย นายอำเภอจัตุรัสขณะนั้น เป็นผู้รับมอบในนามของทางราชการโดยใช้นามโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลละหาน ๒ (สิงห์จันทร์บำรุง)” เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล สิงห์จันทร์และนายจันทร์แดง สิงห์จันทร์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)