โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
สัญลักษณ์โรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ยิ้มไหว้ ทักทาย
คติธรรมของโรงเรียน
สมคฺคานํ  ตโป  สุโข   
ความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดสุข
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
บรรยากาศดี  อยู่อย่างพอเพียง
สี/ธงประจำโรงเรียน
ขาว - แสด                 
ขาว  คือ  ความอ่อนน้อมถ่อมตนความบริสุทธิ์                 
แสด  คือ  ความเข้มแข็งกล้าหาญ
อักษรย่อของโรงเรียน
  น.ฉ.   
คำขวัญของโรงเรียน
ขยัน หมั่นเพียร เรียนดี มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ  ถือคุณธรรม