โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
             โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีภูมิทัศน์น่าอยู่  พัฒนาคู่ชุมชน  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง