โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
มีอาคารเรียนจำนวน ๖  หลัง มีห้องเรียนจำนวน ๒๖ ห้องห้องปฏิบัติการพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน ๑ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน  ๒  ห้อง   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จำนวน  ๑  ห้อง   อาคารอเนกประสงค์  จำนวน  ๑  หลัง   อาคาร  ICT  จำนวน  ๑  หลัง สนามฟุตบอล   ๑  สนาม   สนามวอลเล่ย์บอล   และบาสเกตบอล   จำนวน   ๒   สนาม   บ่อเลี้ยงปลา  จำนวน  ๒   บ่อ   เรือนเพาะชำ  จำนวน  ๑   หลัง  บ้านพักครูเรือนแถว   ๕   คูหา   จำนวน  ๑   หลัง   บ้านพักภารโรง   จำนวน   ๑   หลัง           
 
อาณาเขต
 ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบโดยมีอาณาเขต  ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  บ้านใต้คูและบ้านโนนสะอาด  ตำบลหนองฉิม
ทิศใต้ ติดต่อกับ  บ้านหนองฉิม  บ้านโสนทอง บ้านโนนป่าชาด ตำบลหนองฉิม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านฉิมริมบึง  บ้านหัวหนอง ตำบลหนองฉิม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  บ้านห้วยยาง  ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส  
เขตพื้นที่บริการ
 
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  จัดการเรียนการสอนในหลายระดับตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงมีพื้นที่เขตบริการจำนวน  ๙  หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่  ๑ บ้านหนองฉิม
หมู่ที่  ๓ บ้านหนองฉิม
หมู่ที่  ๔ บ้านใต้คู
หมู่ที่  ๗ บ้านโสนทอง
หมู่ที่  ๘ บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่  ๙ บ้านหัวหนอง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนป่าชาด
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองฉิมกลาง
หมู่ที่ ๑๓ บ้านฉิมริมบึง
 
ข้อมูลอาคารสถานที่ทางดาวเทียม
https://goo.gl/maps/MEd6sCNCHYzpijKJA
ข้อมูลอาคารสถานที่