โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
คณะผู้บริหาร

นายมณีแสง นามอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนม
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวอัญชลี ไกรจัตุรัส
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

นายธิชัย แสงรัตน์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางระนอง โข่พิมาย
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล