โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายตุ่น ชะนะชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475-2476
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2476-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายเที่ยง มณีนุษย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2479-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายอาจ บูรณธนิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายใบ สิงหเนตรวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายเรียบ จันทร์น้ำใส
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ พลมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ พลมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก วงศ์บุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย พันธุ์มี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายมณีแสง นามอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน