โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
เเบบสอบถาม
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 63
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 63