โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
ปฐมวัย

นางสาวิตรี กุณโฮง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวลดาพร ไวบรรเทา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางนารีรัตน์ คุณอุตส่าห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวพัชรี ศรีวิเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2