โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์หอม ประทุมมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางระนอง โข่พิมาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชุติมา เก้าเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวขนิษฐา ทับทิมใส
ครูอัตราจ้าง