โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจริยภรณ์ รักความซื่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริพร ภิรมย์ไทย
ครู คศ.3

นางรัศมี ยิ่งธนโชติ