โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุกัญญา บุญเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิทธิชัย เทียนพลกรัง
ครู คศ.3

นางวัลย์นาภัสร์ แสงรัตน์
ครู คศ.3

นางกิต์ธนนันท์ กีรติธนวัตร
ครู คศ.2

นางสุเพ็ญพักตร์ กิ่งช้าง
ครู คศ.3