โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางวัลย์นาภัสร์ แสงรัตน์
ครู คศ.3

นางสาววรรณา เพชรโต
พนักงานราชการ