โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธิชัย แสงรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุทธิชา เจริญไชย
ครู คศ.1

นางสาวมนฤดี เชื้อจำรูญ
ครู คศ.1