โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุนทร สะเริญรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุมิตตรา พงษ์จำนงค์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายปิยพงษ์ ลาภเกิด
ครูผู้ช่วย

นายกิติชัย แก่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง