โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเรียม เจริญพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทศพร สีเขียว
ครู คศ.3

นายจรูญ โคกอ่อน
ครูอัตราจ้าง

นางธิษตยา คำจุมพล
ครูธุรการ