โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชลี ไกรจัตุรัส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจารวี ศิริบุตร
ครู คศ.1

นางสาวจิรัชยา ชอบจิตร
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา ไชโย
ครูพี่เลี้ยง