โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฉิม  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 846410
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแหล่ ชาลีแดง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี สาลี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูรัตน์ ดีใต้
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจุล นิลสมัคร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสรกานต์ กุลประจวบ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ คำภีระ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม หงษ์โพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายปั้ง เศรษฐดา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรทางศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายลอง ม่วงปาน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ แสงประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพร สงคราม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สีมาเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสา โคกอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรทางศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางกมลนัฏฐ์ ศรีพนม
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมณีแสง นามอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ